سید فخرالدین رضایی از داریونی های عزیز مقیم شیراز است که به تاز گی با داریون نما آشنا شده و دیگاه های خود را در این سایت ارایه می دهد. عکس قدیمی را که در ادامه مشاهده می کنید وی برای سایت داریون نما ارسال کرده است.

سید فخرالدین رضایی از داریونی های عزیز مقیم شیراز است که به تاز گی با داریون نما آشنا شده و دیگاه های خود را در این سایت ارایه می دهد.

عکس قدیمی را که در ادامه مشاهده می کنید وی برای سایت داریون نما ارسال کرده است.

ایستاده از راست:مرحوم اصغر هوشمند،داریوش هوشمند و شهید کوروش هوشمند
نشسته از راست:سید اسماعیل رضایی و مرحوم حسین بذرافکن