طبق گزارش خبرنگاران داریون نما نتایج غیر رسمی انتخابات شورای شهر داریون به شرح زیر است. 1-داریوش شکری1839 رای 2-کامران خورشیدی 1835 رای 3-مریم جهاندیده 1710 رای 4-طیبه مردانه 1560 5-علی اکبر فاتحی 1434 رای اعضا علی البدل: 1-اسماعیل فاتحی1385 2-هادی بداغی1257    

طبق گزارش خبرنگاران داریون نما نتایج غیر رسمی انتخابات شورای شهر داریون به شرح زیر است.

1-داریوش شکری1839 رای

2-کامران خورشیدی 1835 رای

3-مریم جهاندیده 1710 رای

4-طیبه مردانه 1560

5-علی اکبر فاتحی 1434 رای

اعضا علی البدل:

1-اسماعیل فاتحی1385

2-هادی بداغی1257