یوسف بذرافکن| صبور بود و با ایمان، در چهره اش آرامشی خاص موج می زد. در خانواده ای مذهبی چشم به دنیا گشود . مرحوم پدرش مرحوم مشهدی مرتضی اهل دین و دیانت بود ،ساکت ، کم حرف و با تقوا بود . مادرش هم زنی عفیفه و مومنه بود، عاشق امام حسین علیه السلام […]

یوسف بذرافکن|

صبور بود و با ایمان، در چهره اش آرامشی خاص موج می زد. در خانواده ای مذهبی چشم به دنیا گشود . مرحوم پدرش مرحوم مشهدی مرتضی اهل دین و دیانت بود ،ساکت ، کم حرف و با تقوا بود . مادرش هم زنی عفیفه و مومنه بود، عاشق امام حسین علیه السلام و ائمه معصومین علیهم السلام بود در شیراز هم که بود اهل هیئت بود ،در هیئت مذهبی قاسم ابن الحسن داریون هم بی ریا و خالصانه کار می کرد با وجودی که پیشکسوت بود با جوانان رابطه خوبی داشت ،حلال و حرام خدارا خوب می شناخت و رعایت می کند ،دیانتش باعث شده بود که در کسب و کار به در آمد اندک و حلال قانع باشد ،مهربان و خوش سخن بود تجارب ارزشمندش را به راحتی در اختیار هئیت قرار می داد ،سکونت در شیراز اخلاق و رفتارش را تغییر نداده بود ،مردمدار و خوش مرام بود ،گله و شکایت نمی کرد وقتی که بیمار شد با ز هم شاکر و صبور بود .روحش شاد ،یادش گرامی