محمد شیروانی| روزها و ماه ها و سالها از پی هم به سرعت برق و باد می گذرند و احتمالا ما قدرش را نمی دانیم. به عنوان یکی از کاربران دایمی داریون نما بد ندیدم سری به آرشیو خود بزنم و عکسی را بیرون بکشم و برای داریون نما ارسال کنم. شما حدس بزنید و […]

محمد شیروانی|

روزها و ماه ها و سالها از پی هم به سرعت برق و باد می گذرند و احتمالا ما قدرش را نمی دانیم.

به عنوان یکی از کاربران دایمی داریون نما بد ندیدم سری به آرشیو خود بزنم و عکسی را بیرون بکشم و برای داریون نما ارسال کنم.

شما حدس بزنید و بگویید آنهایی که در این عکس می بینید چه کسانی هستند؟