خبرنگار:علی زارع| شنیده می شود که: اداره ی راه و ترابری استان فارس ساختمان باربری داریون را اجاره کرده است . یکی از سهامداران شرکت باربری می گوید که این اجاره به خاطر عملیات دو بانده کردن جاده ی شیراز داریون است که از مسیر شیراز تا قبرستان و ازآنجا تا داریون ادامه می یابد […]

خبرنگار:علی زارع|

شنیده می شود که: اداره ی راه و ترابری استان فارس ساختمان باربری داریون را اجاره کرده است .

یکی از سهامداران شرکت باربری می گوید که این اجاره به خاطر عملیات دو بانده کردن جاده ی شیراز داریون است که از مسیر شیراز تا قبرستان و ازآنجا تا داریون ادامه می یابد و جاده به صورت دو باند مجزا در خواهد آمد.امیدواریم که این اجاره  شرکت باربری بخاطر همین مسئله باشد .