علی زارع فرهنگی داریونی| مسجد در حال ساخت قائم(عج) داریون در ایام ماه مبارک رمضان شاهد حضور چشمگیر مردم  داریون در برگزاری نماز مغرب و عشاء است.هیات امنا این مسجد در امر احیا ء این مسجد نقش مهمی ایفا کرده اند.

علی زارع فرهنگی داریونی|
مسجد در حال ساخت قائم(عج) داریون در ایام ماه مبارک رمضان شاهد حضور چشمگیر مردم  داریون در برگزاری نماز مغرب و عشاء است.هیات امنا این مسجد در امر احیا ء این مسجد نقش مهمی ایفا کرده اند.