محمودمهری| باز نیمه شعبان نزدیک میشود و دلها حال و هوای دیگری پیدا می کنند. چند روز قبل از رسیدنش همه در تدارک این هستند که آن روز را به بهترین شکل ممکن جشن بگیرندو در این میان شور و شوق نوجوانان و جوانان مثال زدنی است . در و دیوار شهر هم مثل دلها رنگ […]

محمودمهری|
باز نیمه شعبان نزدیک میشود و دلها حال و هوای دیگری پیدا می کنند. چند روز قبل از رسیدنش همه در تدارک این هستند که آن روز را به بهترین شکل ممکن جشن بگیرندو در این میان شور و شوق نوجوانان و جوانان مثال زدنی است . در و دیوار شهر هم مثل دلها رنگ و بوی دیگری می گیرند و همه جا پر می شود از بوی خدا.
آخر در آن روز است که دوازدهمین خورشید آسمان امامت و ولایت طلوع کرده است ولی سالهاست که در پشت پرده غیبت قرار گرفته است و جهانی طلوع دوباره اش را به انتظار نشسته است.زمین تشنه حضورش است و برای سیراب شدنش لحظه شماری می کند.

منتظران را جان به لب آمد از این دوری و فراق.

چه چشمه های اشکی که در فراقش نخشکید و چه ناله های جانسوزو نفسها ئی که در سینه حبس نشد.
مستکبران عالم زمین را در آتش ظلم خود می سوزانند ودر این میان مسلمانان از همه مظلومترند.
من نیز شرمنده او هستم که آنطور که باید باشم نیستم .ای کاش فقط به زبان برای ظهورش دعا نکنم وکمی هم با جهاد با نفس و احساس مسئولیت نسبت به جامعه، زمینه ای شوم برای ظهورش.ای کاش پشتیبان و همراه همیشگی نائب بر حقش رهبری عزیز باقی بمانم .
به امید آنروزی که بیاید تا شاهد فصل شکفتن گلهای امید و واشدن بغضهای در گلو مانده انتظار باشیم.
آری آن امید دردمندان و مرهم زخمهای دلسوختگانش روزی خواهد آمد.
او می آید تا از فیض وجودش درهای برکات آسمان و زمین باز شود.
او می آید تا وعده الهی راکه به ارث بردن زمین توسط بندگان صالح خداوند است را به تمام معنا تحقق بخشد.