دکتر لیلا بذرافکن| مشارکت فعال زنان در انتخابات شکوهمند وافتخارآفرین کشورمان دلیل مهم بر اگاهی ، توانایی وتاثیر گذاری  این قشر عظیم جامعه در روند توسعه ملی دارد . نتایج  انتخابات در شورای شهر داریون نیز گواه بر که حقیقت است که بانوان  هم در جایگاه کاندیدا و هم در جایگاه رای دهنده حضور فعال […]

دکتر لیلا بذرافکن|

مشارکت فعال زنان در انتخابات شکوهمند وافتخارآفرین کشورمان دلیل مهم بر اگاهی ، توانایی وتاثیر گذاری  این قشر عظیم جامعه در روند توسعه ملی دارد . نتایج  انتخابات در شورای شهر داریون نیز گواه بر که حقیقت است که بانوان  هم در جایگاه کاندیدا و هم در جایگاه رای دهنده حضور فعال داشته و به خوبی به این رسالت مهم واقف هستند .

اما در واقع نقش زنان به عنوان نیمی از جمعیت فعال جهان در فرایند توسعه آن گونه که باید وشاید مورد توجه قرار نگرفته است و از این رو تلاشهایی در تمام دنیا برای جبران این  غفلت آغاز شده است . در چهارچوب تحلیل نقش با نوان  در کشورهای مختلف ، پنج نوع سیاستگذاری برای تغییر موقعیت زنان اجرا شده یا در حال اجراست که عبارتند از:

  1. دیدگاه رفاه و خیریه که بر نقشهای خانه داری و مادری زنان تاکید کرده در صددنوعی یاری رساندن به زنان در زمینه های بهداشتی ، تغذیه ، تنظیم خانواده و از این نوع موارد است .
  2.  دیدگاه حقوقی که در پی ایجاد حقوق برابر میان زنان و مردان است . در این دیدگاه برنقش فعال زنان در روند توسعه اقتصادی از راه مشارکت در بازار کار تاکید می شود.
  3.  دیدگاه ضد فقر، که بر کسب درآمد از طریق واردکردن زنان در طرحهای کوچک درآمدزا تاکید می شود. در کشورهای در حال توسعه اولین گام برای پیشرفت زنان ، نیازمندخط مشی ملی است که نیازهای ناشی از فقر را برآورده سازد و  یرساختهای اجتماعی مناسبی را ایجاد کند. علاوه براین باید بر سیاستهای کاهش نابرابریها علیه زنان به طورصریح تمرکز شود.
  4.  دیدگاه کارآیی ، در این دیدگاه این نظریه دنبال می شود که با کاراکردن زنان از راه مشارکت دادن آنها در توسعه اقتصادی و اجتماعی و کسب منزلت اجتماعی لازم ، زنان می توانند به برابری و موقعیت مناسب دست پیدا کنند.

  دیدگاه تواناسازی ، که بر فعالیت سازمانی و همکاری و همفکری در بین زنان برای کسب قدرت تاکید می شود.
در مجموع انتظار میرود مجموعه مسئولین ، دست اندکاران و اعضای شورای اسلامی شهر داریون زمینه مشارکت فعال وهدفمند بانوان را در تصمیم گیریها  جهت نیل به اهداف فوق به نحو مقتضی فراهم کنند .  در اینجا فرصت غنیمت شمرده وضمن تبریک به تمام منتخبین مردم  برای آ نها موفقیت و توفیق خدمت صادقانه از خداوند منان خواستارم .