شنیده می شود که:برخی از مدارس منطقه داریون از جمله یک دبیرستان بر خلاف آئین نامه مدارس اقدام به دریافت وجه ثبت نام به صورت اجباری می نماید که این موضوع موجب اعتراض شدید برخی از اولیا دانش اموزان شده است .

شنیده می شود که:برخی از مدارس منطقه داریون از جمله یک دبیرستان بر خلاف آئین نامه مدارس اقدام به دریافت وجه ثبت نام به صورت اجباری می نماید که این موضوع موجب اعتراض شدید برخی از اولیا دانش اموزان شده است .