علی زارع| چند روز پیش با برادر شهید کوروش هوشمند تماس گرفتم . داریوش هوشمند هم محبت کردند و آلبوم عکس این شهید بزرگوار را در اختیار بنده  قرار دادند.انشااله برخی از عکسهای خاطره انگیز این شهید بزرگوار را به صورت ماهانه در معرض دید کاربران محترم داریون نما قرار میدهیم.

علی زارع|

چند روز پیش با برادر شهید کوروش هوشمند تماس گرفتم . داریوش هوشمند هم محبت کردند و آلبوم عکس این شهید بزرگوار را در اختیار بنده  قرار دادند.انشااله برخی از عکسهای خاطره انگیز این شهید بزرگوار را به صورت ماهانه در معرض دید کاربران محترم داریون نما قرار میدهیم.
به ترتیب ایستاده از راست 1-محمد حقیقت جو2-داریوش نصیرزاده 3-کوروش هوشمند4-اباذر جهانی5-غلام جوکار6-یدااله علیزاده7-مراد رستمی8-سروش نصیرزاده9-داریوش بذرافکن10-عبدالرضا شکری11-محمد فتوح آبادی تیم نشسته هم صنعت نفت آبادان است  که نفر پنجم از راست عبدالرضا برزگری بازیکن تیم ملی وقت صنعت نفت آبادان است

به ترتیب ایستاده از راست
1-محمد حقیقت جو2-داریوش نصیرزاده 3-کوروش هوشمند4-اباذر جهانی5-غلام جوکار6-یدااله علیزاده7-مراد رستمی8-سروش نصیرزاده9-داریوش بذرافکن10-عبدالرضا شکری11-محمد فتوح آبادی
تیم نشسته هم صنعت نفت آبادان است که نفر پنجم از راست عبدالرضا برزگری بازیکن تیم ملی وقت صنعت نفت آبادان است

 بازیکنان عقاب آبی پوش از راست ردیف وسط 1-داریوش نصیرزاده2-دانش نصیر زاده 3-ناشناس4-محمد فتوح ابادی5-غلام جوکار6-قدرت رستمی7-عبدالرضا برزگری (صنعت نفت )8-داریوش بذرافکن 9-عبدالرضا شکری نشسته از راست 1-سروش نصیرزاده2-یدااله علیزاده3-ناصر شرفی4-اباذر جهانی5-رضا اسدی 6-محمد حقیقت جو7-مراد رستمی8-شهید کوروش هوشمند

بازیکنان عقاب آبی پوش از راست ردیف وسط
1-داریوش نصیرزاده2-دانش نصیر زاده 3-ناشناس4-محمد فتوح ابادی5-غلام جوکار6-قدرت رستمی7-عبدالرضا برزگری (صنعت نفت )8-داریوش بذرافکن 9-عبدالرضا شکری
نشسته از راست
1-سروش نصیرزاده2-یدااله علیزاده3-ناصر شرفی4-اباذر جهانی5-رضا اسدی 6-محمد حقیقت جو7-مراد رستمی8-شهید کوروش هوشمند