علی زارع فرهنگی داریونی| بازهم به سراغ  داریوش هوشمند رفتیم .وی مانند همیشه با ما همکاری داشت و این بار عکسهایی مربوط به سالهای1355مدرسه  راهنمایی بوعلی (هاتف اصفهانی) را جهت انتشار در داریون نما در اختیار ما قرار داد. ضمنا از کلیه ی کاربران عزیز که افراد ناشناس را می شناسند تقاضا می کنم در […]

علی زارع فرهنگی داریونی|
بازهم به سراغ  داریوش هوشمند رفتیم .وی مانند همیشه با ما همکاری داشت و این بار عکسهایی مربوط به سالهای1355مدرسه  راهنمایی بوعلی (هاتف اصفهانی) را جهت انتشار در داریون نما در اختیار ما قرار داد.
ایستاده از راست-1-کهیار امیری 2-مطربی3-اسد سنگابی دبیر زبان4-شمس دبیر ورزش5-خداکرمی معلم حرفه و فن6-جعفر هوشمند دبیر ریاضی7-نبی زارع نشسته از راست:1-شهید مهیار ظهرابی2-ناشناس3-بهادر خوش نژاد4-عبدالرضا جوکار5-خالق برزگر6-محمدرضافرهادی

ایستاده از راست-1-کهیار امیری 2-مطربی3-اسد سنگابی دبیر زبان4-شمس دبیر ورزش5-خداکرمی معلم حرفه و فن6-جعفر هوشمند دبیر ریاضی7-نبی زارع
نشسته از راست:1-شهید مهیار ظهرابی2-ناشناس3-بهادر خوش نژاد4-عبدالرضا جوکار5-خالق برزگر6-محمدرضافرهادی

ایستاده از راست:1-عین اله آتش آبپرور (سرایدارمدرسه)2-حیدری3-ناشناس4-رزمجو مدیر بوعلی5-شمس معلم ورزش6-ناشناس7-جعفرهوشمند دبیر ریاضی8- خوشبخت نشسته از راست:1-خداکرمی دبیر حرف و فن2-ناشناس3-اخگر 4-روان معاون مدرسه نوبنیاد5-محمدپوردبیر ادبیات6-اسدسنگابی معلم زبان7-رادمنش معلم علوم تجربی

ایستاده از راست:1-عین اله آتش آبپرور (سرایدارمدرسه)2-حیدری3-ناشناس4-رزمجو مدیر بوعلی5-شمس معلم ورزش6-ناشناس7-جعفرهوشمند دبیر ریاضی8- خوشبخت
نشسته از راست:1-خداکرمی دبیر حرف و فن2-ناشناس3-اخگر 4-روان معاون مدرسه نوبنیاد5-محمدپوردبیر ادبیات6-اسدسنگابی معلم زبان7-رادمنش معلم علوم تجربی

ایستاده از راست 1-حیدری2-ناشناس3-خسرو کریمی4-جعفرهوشمند5-غلامرضا رسول اف6-شریفی نشسته از راست 1-غلامرضاروان2-رزمجومدیر بوعلی3-امجدمعاون بوعلی 4-اسدسنگابی معلم زبان

ایستاده از راست
1-حیدری2-ناشناس3-خسرو کریمی4-جعفرهوشمند5-غلامرضا رسول اف6-شریفی
نشسته از راست
1-غلامرضاروان2-رزمجومدیر بوعلی3-امجدمعاون بوعلی 4-اسدسنگابی معلم زبان

ضمنا از کلیه ی کاربران عزیز که افراد ناشناس را می شناسند تقاضا می کنم در قسمت دیدگاه انها را معرفی کنند.