مطلب و تصاویر ارسالی از:سید فخرالدین رضایی| این کارت مربوط  به پدربز رگم مرحوم مشهدی محمود بذرافکن مربوط به 65 سال قبل  است. در آن زمان کار ت پایان خدمت وجود نداشته پایان خدمت به صورت دفترپه بوده که در 6 صفحه بوده است . دو صفحه ان که مربوط  نام و نام خانوادگی بوده […]

مطلب و تصاویر ارسالی از:سید فخرالدین رضایی|
این کارت مربوط  به پدربز رگم مرحوم مشهدی محمود بذرافکن مربوط به 65 سال قبل  است.
در آن زمان کار ت پایان خدمت وجود نداشته پایان خدمت به صورت دفترپه بوده که در 6 صفحه بوده است .
دو صفحه ان که مربوط  نام و نام خانوادگی بوده از بین رفته اما ما بقی را به صورت کارت در آورده ایم تا از بین نرود .
بد ندیدم آن را برای سایت داریون نما ارسال کنم. تا جوانهای امروزی با کارت یا بهتر بگویم دفترچه پایان خدمت قدیم آشنا شوند.
برای شادی روح مرحوم پدربزرگم و تمام رفتگان خاک صلوات می فرستیم.

کارت(دفترچه) پایان خدمت مرحوم محمود بذرافکن

کارت(دفترچه) پایان خدمت مرحوم محمود بذرافکن