عکسی که در ادامه مشاهده می کنید مربوط به جایگاه سوخت یکی از شهرهای نزدیک شیراز است! این عکس مربوط به ساعت 21 یکی از شبهای تابستان است. همانگونه که در عکس هم مشاهده می کنید یک وانت نیسان که چند بشکه حمل بنزین در آن قرار دارد مشغول دریافت بنزین است. به نظر می […]

عکسی که در ادامه مشاهده می کنید مربوط به جایگاه سوخت یکی از شهرهای نزدیک شیراز است!

این عکس مربوط به ساعت 21 یکی از شبهای تابستان است. همانگونه که در عکس هم مشاهده می کنید یک وانت نیسان که چند بشکه حمل بنزین در آن قرار دارد مشغول دریافت بنزین است.

به نظر می رسد فروش بنزین در جایگاه های سوخت بدین روش غیرقانونی است.