روح الله قربانی| به گزارش داريون نما مراسم قرائت زيارت آل ياسين در پارك قائم (عج) بعد از نماز مغرب ئ عشاء برگزار شد و بعد از مراسم شركت كنندگان مهمان سفره نذري بودند.

روح الله قربانی|
به گزارش داريون نما مراسم قرائت زيارت آل ياسين در پارك قائم (عج) بعد از نماز مغرب ئ عشاء برگزار شد و بعد از مراسم شركت كنندگان مهمان سفره نذري بودند.