محمدرضا بردبار دانشجوی نمونه داریونی که بدون کنکور در مقطع کارشناسی ارشد رشته فیزیک دانشگاه مطرح صنعتی شریف پذیرفته شده در پرشمارگان ترین نشریه منطقه ای ایران- روزنامه خبرجنوب-معرفی شد. این مطلب امروز یکشنبه 23 تیرماه در صفحه جوان روزنامه “خبرجنوب” منتشر شده است.

محمدرضا بردبار دانشجوی نمونه داریونی که بدون کنکور در مقطع کارشناسی ارشد رشته فیزیک دانشگاه مطرح صنعتی شریف پذیرفته شده در پرشمارگان ترین نشریه منطقه ای ایران- روزنامه خبرجنوب-معرفی شد.

این مطلب امروز یکشنبه 23 تیرماه در صفحه جوان روزنامه “خبرجنوب” منتشر شده است.