به گزارش داریون نما در این روز های گرم فصل تابستان آب آشامیدنی داریون با افت فشار رو برو بوده و در برخی از ساعات کاملا قطع شده و جیره بندی اعمال می شود .این در حالی است که متاسفانه آبیاری فضای سبز و حتی کارواش در داریون با آب آشامیدنی انجام می شود و […]

به گزارش داریون نما در این روز های گرم فصل تابستان آب آشامیدنی داریون با افت فشار رو برو بوده و در برخی از ساعات کاملا قطع شده و جیره بندی اعمال می شود .این در حالی است که متاسفانه آبیاری فضای سبز و حتی کارواش در داریون با آب آشامیدنی انجام می شود و اداره آبفای داریون در این مورد اقدام موثری انجام نداده است .