احمد عيسايي خوش| تو به تبليغات ، اعتماد كلان داري اعتقاد به چينش كلمات در زبان داري به ثبات قدم ،پايبندي اخلاق ،صداقت هم تو رئوفي به يقين قلب مهربان داري طرفدار صيانت قانون ، بهبود مستمري توجه به حقوق غير شاغلان داري براي شناساندن خدمات حرفه مان ارتباط مستمري با كسان داري كسان،همان دوستان […]

احمد عيسايي خوش|

تو به تبليغات ، اعتماد كلان داري

اعتقاد به چينش كلمات در زبان داري

به ثبات قدم ،پايبندي اخلاق ،صداقت هم

تو رئوفي به يقين قلب مهربان داري

طرفدار صيانت قانون ، بهبود مستمري

توجه به حقوق غير شاغلان داري

براي شناساندن خدمات حرفه مان

ارتباط مستمري با كسان داري

كسان،همان دوستان بالايي

رابطه خوبي با مجلسيان داري

براي اداره امور جامعه هم

سعي در جلب صاحب نظران داري

دغدغه هاي قلبي ات فراوان است

جاي در جرگه صاحب دلان داري

براي دشمنان حرفه از صدر تا ذيل

هميشه تير در چله كمان داري

دغدغه نفس كشيدن موسسات خرد

ودستيابي به موسسات كلان داري

برنامه هايت مثل ديگران يكسان نيست

تكي، يگانه اي  ،تفاوتي عيان داري

تو از آنهايي كه كم است  در عالم وآدم

يادگار از گذشته هاي دور ،كهكشان داري

خلاصه همه برنامه ها ده بند است

تو هم به جزئيات توجه هم به كلان داري

هم در ليست اعتدال وهم هم انديشي

تو مثل ستاره ، همه جا مكان داري

هميشه خوب وخوش خندان

لباني چو پسته دامغان داري

مقاله هاي ناب وبديع وپربار

حسابداري وحقوق چو جمشيديان داري

تو براي همه حسابداران رسمي

ترسيم آينده اي بي خزان داري

كه در آن نرخ شكني بي معني است

اوجي به وسعت آسمان داري

نه در خيال  درآمد وشهرت ونام

فكر حل مشكلاتمان داري

تاسيس چندين شعبه از جامعه

شيراز ورشت واصفهان داري

تا كه شفاف كني اوضاع را

انديشه شستن چشممان  داري

الغرض فكر اعتلاي اين حرفه

يا كه تغيير گفتمان داري ؟

يا به فكر معضل اصلي

معضل آب ونان داري ؟

تو بگو با اين همه  اوصاف

شاعري ز داريان داري ؟

تا مدام  وصف تو را گويد

تو خبر ز شاعران داري ؟