عکس و خبر:علی مختاری| پروژه تعریض و بازسازی جاده داریون-دودج -ایزدخواست واقع در محور شیراز -خرامه که از اوایل تیرماه سال جاری توسط شرکت راهسازی آرایش شهری تهران آغاز شده، در پایان امسال به اتمام رسیده و مورد بهره برداری قرارخواهد گرفت.

عکس و خبر:علی مختاری|

پروژه تعریض و بازسازی جاده داریون-دودج -ایزدخواست واقع در محور شیراز -خرامه که از اوایل تیرماه سال جاری توسط شرکت راهسازی آرایش شهری تهران آغاز شده، در پایان امسال به اتمام رسیده و مورد بهره برداری قرارخواهد گرفت.