یوسف بذرافکن| چه خوب است که کسی رئیس و بزرگ باشد ولی مردم از او به نیکی و خوبی یاد کنند وچه زیبا است که کسی قدرت داشته باشد و به زیر دست خود ستم نکند . کدخدابود اما اهل عبادت و اطاعت خداوند بود، با مردم با عدالت و انصاف رفتار می کرد ،به […]

یوسف بذرافکن|
چه خوب است که کسی رئیس و بزرگ باشد ولی مردم از او به نیکی و خوبی یاد کنند وچه زیبا است که کسی قدرت داشته باشد و به زیر دست خود ستم نکند .

کدخدابود اما اهل عبادت و اطاعت خداوند بود، با مردم با عدالت و انصاف رفتار می کرد ،به افراد ضعیف و ناتوان کمک می کرد و از حق آنها دفاع می کرد ، با خلق خدا و زیر دستان با نهایت تواضع و اکرام برخورد می کرد ، به کسی فخر فروشی نمی کرد ، بازبان نرم و قول خوب با مردم برخورد می کرد ، آنطور که قدیمی ها نقل می کنند با همراهی معدل در برپایی خیابان درختی نقش داشت ، وجودش باعث خیر و آبادی و عمران بود،خدایش رحمت کند .