شنیده می شود که: با اینکه حدود ده روز بیشتر به آغاز سال تحصیلی باقی نمانده است هنوز سازمان مدارس داریون و نیروهای آن مشخص نشده است .کمبود دبیر و آموزگاردر تمام مقاطع تحصیلی به چشم می خورد.اولیا نگران هستند و به مدارس مراجعه می کنند. بسیاری از اولیا که فرزندشان را از مدرسه ی […]

شنیده می شود که: با اینکه حدود ده روز بیشتر به آغاز سال تحصیلی باقی نمانده است هنوز سازمان مدارس داریون و نیروهای آن مشخص نشده است .کمبود دبیر و آموزگاردر تمام مقاطع تحصیلی به چشم می خورد.اولیا نگران هستند و به مدارس مراجعه می کنند. بسیاری از اولیا که فرزندشان را از مدرسه ی شیراز به داریون منتقل کرده اند هنگام ثبت نام مردد هستند و می گویند به خاطر مشکل رفت و آمد فرزندمان را به اینجا آورده ایم ولی دلهره ی کمبود معلم مجرب ما را رها نمی کند.