قربان روح خدایی| وقتی یک لحظه همه فکرهای روزمره زندگی را کنار می گذاریم و به گذشته خویش نگاه می بینیم از بدو تولد تا همین لحظه چقدر زودتر از آنچه فکر کنیم گذشته است و وقتی در کارهای انجام شده دقت می کنیم می بینیم هر کاری شروع و پایانی دارد این را گفتم […]

قربان روح خدایی|

وقتی یک لحظه همه فکرهای روزمره زندگی را کنار می گذاریم و به گذشته خویش نگاه می بینیم از بدو تولد تا همین لحظه چقدر زودتر از آنچه فکر کنیم گذشته است و وقتی در کارهای انجام شده دقت می کنیم می بینیم هر کاری شروع و پایانی دارد این را گفتم تا به این مطلب اشاره کنم که دوره سوم شوراهای اسلامی شهر داریون نیز هفته پایانی کار خودش را سپری می کند خوب یا بد ،کم یا زیاد،این دوره نیز تمام می شود و شورای اسلامی از هفته آینده شروع به کار می کند.

بهانه این چند سطر مقدمه اما همین است. انتظار شما از شورای اسلامی چهارم و اعضای جدید آن چیست.

نظرات و سوالات خود از اعضای شورا را می توانید در پایان همین مطلب ارایه کنید.