شنیده می شود که: برای انتخاب شهردار جدید شهر داریون از طرف برخی افراد به اعضای شورای اسلامی شهر توصیه هایی شده است. البته شنیده می شود این توصیه ها از حد “توصیه” نیز فراتر رفته و به چیزی شبیه “دستور” تبدیل شده است! گویا اعضای شورای شهر داریون که همگی جوان هم هستند تاکنون […]

شنیده می شود که: برای انتخاب شهردار جدید شهر داریون از طرف برخی افراد به اعضای شورای اسلامی شهر توصیه هایی شده است. البته شنیده می شود این توصیه ها از حد “توصیه” نیز فراتر رفته و به چیزی شبیه “دستور” تبدیل شده است!

گویا اعضای شورای شهر داریون که همگی جوان هم هستند تاکنون استقلال خود را حفظ کرده و ضمن مشورت با افراد معتمد اما به چنین توصیه هایی که بعضا این توصیه ها با اصرار زیاد نیز انجام گرفته توجهی نکرده اند.

امیدواریم شورای جدید تا آخر استقلال عمل خود را حفظ کند کاری که از هر پنج عضو جوان و تحصیلکرده شورا بر می آید.