محمد امین زارع عضو هیات برگزاری مراسم دومین زادروز پایگاه خبری-تحلیلی داریون نما به قول خود عمل کرد و دومین پوستر خود را طراحی نمود. در ادامه پوستر طراحی شده توسط این عزیز را مشاهده می کنید.

محمد امین زارع عضو هیات برگزاری مراسم دومین زادروز پایگاه خبری-تحلیلی داریون نما به قول خود عمل کرد و دومین پوستر خود را طراحی نمود.

در ادامه پوستر طراحی شده توسط این عزیز را مشاهده می کنید.

پوستر مراسم دومین زادروز داریون نما|طراح:محمد امین زارع

پوستر مراسم دومین زادروز داریون نما|طراح:محمد امین زارع