بعضی آدمها بعضی وقتها کارهای بزرگی می کنند. بعضی آدمها بعضی وقتها با وجود شرایط سختی که دارند اما باز هم بر آن شرایط سخت غلبه می کنند و کارهایی می کنند کارستان. بعضی آدمها دوست دارند برای کشورشان از جان مایه گذارند. بعضی آدمها بعضی وقتها… فعلا تا همین جا را داشته باشید تا […]

بعضی آدمها بعضی وقتها کارهای بزرگی می کنند. بعضی آدمها بعضی وقتها با وجود شرایط سختی که دارند اما باز هم بر آن شرایط سخت غلبه می کنند و کارهایی می کنند کارستان.

بعضی آدمها دوست دارند برای کشورشان از جان مایه گذارند.

بعضی آدمها بعضی وقتها…

فعلا تا همین جا را داشته باشید تا بعدا بیشتر محمدحسن مدرسی را معرفی کنیم.