مصطفی شیروانی یکی از کاربران علاقمند و فعال سایت داریون نما پنجمین پوستر دومین زادروز داریون نما را طراحی کرد.او پیش از این یک پوستر دیگر نیز برای داریون نما طراحی کرده بود. در ادامه این پوستر را مشاهده می کنید. گفتنی است زمان ارسال پوسترها برای داریون نما به پایان رسیده است.  

مصطفی شیروانی یکی از کاربران علاقمند و فعال سایت داریون نما پنجمین پوستر دومین زادروز داریون نما را طراحی کرد.او پیش از این یک پوستر دیگر نیز برای داریون نما طراحی کرده بود.

در ادامه این پوستر را مشاهده می کنید.

گفتنی است زمان ارسال پوسترها برای داریون نما به پایان رسیده است.