با پایان تصویربرداری از نفاط مختلف داریون که با همکاری روح الله قربانی و مهدی بذرافشان انجام گرفت این تصاویر جهت استفاده در کلیپ دومین زادروز داریون نما به تهران ارسال شد. به گزارش داریون نما جمشید خاوری از فیلم ساران خوب استان فارس در حال تدوین این کلیپ است.

با پایان تصویربرداری از نفاط مختلف داریون که با همکاری روح الله قربانی و مهدی بذرافشان انجام گرفت این تصاویر جهت استفاده در کلیپ دومین زادروز داریون نما به تهران ارسال شد.

به گزارش داریون نما جمشید خاوری از فیلم ساران خوب استان فارس در حال تدوین این کلیپ است.