یوسف بذرافکن| از نیکان و خوبان زمان ما بود .مردی مومن و متدین بود ، اهل مسجد ، عبادت و اطاعت خدا بود. مردمدارو با اخلاق بود، نه تنها معلم دانش آموزان که معلم همه مردم بود . مدتی معاون مدرسه راهنمای هاتف داریون نوبت دوم بود .برای موفقیت دانش اموزان و پذیرفته شدن آنها […]

یوسف بذرافکن|

از نیکان و خوبان زمان ما بود .مردی مومن و متدین بود ، اهل مسجد ، عبادت و اطاعت خدا بود. مردمدارو با اخلاق بود، نه تنها معلم دانش آموزان که معلم همه مردم بود .

مدتی معاون مدرسه راهنمای هاتف داریون نوبت دوم بود .برای موفقیت دانش اموزان و پذیرفته شدن آنها در مدارس نمونه بسیار تلاش می کرد .سرمشق و الگوی خوبی برای همه مردم ،معلمان و دانش آموزان بود ،جدی ،سخت کوش ، پرتلاش و مهربان بود.

به دانش آموزان انگیزه و امید می بخشید .قلمی توانا ، بیانی شیوا و لسانی گویا داشت ،نوجوانان را نصیحت و راهنمایی می کرد ، با چهره خندانش همه را مجذوب خود می کرد ، در کارهایش منظم ، دقیق، وقت شناس و با برنامه بود.همه مردم او را بسیار دوست می داشتند در تشیع جنازه اش همه مردم ایزد خواست آمده بودند .خدایش رحمت فرماید.