در جلسه مدیران مقطع ابتدایی ادراه آموزش و پرورش ناحیه چهار شیرازکه در دهم شهر ماه در مرکز ضمن خدمت ناحیه چهار برگزار شد آقای فرزاد روئین تن با کسب اکثریت آراء بعنوان نماینده مدیران ناحیه انتخاب شد و از چند نفر دیگر از مدیران نمونه منطقه داریون با اهداء لوح سپاس و جایزه تقدیر […]

در جلسه مدیران مقطع ابتدایی ادراه آموزش و پرورش ناحیه چهار شیرازکه در دهم شهر ماه در مرکز ضمن خدمت ناحیه چهار برگزار شد آقای فرزاد روئین تن با کسب اکثریت آراء بعنوان نماینده مدیران ناحیه انتخاب شد و از چند نفر دیگر از مدیران نمونه منطقه داریون با اهداء لوح سپاس و جایزه تقدیر به عمل آمد .