شنیده می شود جلسه شورای شهر “یک شهر” که البته به صورت غیرعلنی برگزار شده بود هر چند ابتدا با خوبی آغاز شده بود اما در نهایت ظاهرا با ناراحتی ادامه و نیمه تمام پایان یافته است. ضمن اینکه اعضا از هم ناراحت شده اند. گفتنی است این شهر هنوز شهردار ندارد و مردم منتظر […]

شنیده می شود جلسه شورای شهر “یک شهر” که البته به صورت غیرعلنی برگزار شده بود هر چند ابتدا با خوبی آغاز شده بود اما در نهایت ظاهرا با ناراحتی ادامه و نیمه تمام پایان یافته است. ضمن اینکه اعضا از هم ناراحت شده اند.

گفتنی است این شهر هنوز شهردار ندارد و مردم منتظر تعیین شهردار جدید هستند.