جلیل زارع|  مادرم رفته بود آبادان. نزد پدر و مادر و خوهر و برادرش. پدرم شیراز بود. دنبال کسب و کار و رزق و روزی حلال. من و خواهر ها و برادرانم، در خانه تنها بودیم. بی موقع بود. نه وقت صبحانه بود، نه وقت ناهار و نه وقت شام ! به قول برادرم، وقت […]

جلیل زارع|

 مادرم رفته بود آبادان. نزد پدر و مادر و خوهر و برادرش. پدرم شیراز بود. دنبال کسب و کار و رزق و روزی حلال. من و خواهر ها و برادرانم، در خانه تنها بودیم. بی موقع بود. نه وقت صبحانه بود، نه وقت ناهار و نه وقت شام ! به قول برادرم، وقت گل نی بود ! گرسنه بودیم و شکم گرسنه، وقت و بی وقت نمی شناسه. رفتیم تو “دالون”. اون زمان ها، از یخچال و فریزر و…. خبری نبود. آب هم توی “مشک” و “دولوچه” و “کوزه” ، خنک می ماند. اون هم آب قنات های داریون نه آب لوله کشی ! هنوز آب لوله کشی نصیب داریون نشده بود.

از اصل ماجرا دور نشیم. گفتم رفتیم تو “دالون”. چون یخچال و فریزر نبود، برای جلو گیری از فاسد شدن چند ساعته ی گوشت، توی یکی از تاقچه ها، از سقف تاقچه، سبدی آویزون بود و گوشت هایی رو که صبح خریداری شده بود، در اون قرار داده بودیم. رفتیم سراغش. آوردیمش پایین برای درست کردن کباب. یه کباب بی وقت و خوشمزه ! ولی…. ولی چشمتون روز بد نبینه، پر بود از مورچه ! مورچه های زرد و ریز و سمج ! محکم چسبیده بودن به جای جای گوشت بیچاره ! هر چی تلاش کردیم از گوشت جداشون کنیم نشد که نشد ! یکی دو تا که نبودن. خیلی بودن. نمی دونم چند تا. همون خیلی !

نمی دونستیم چکار کنیم که برادرم نجاتمون داد و گفت: چه فرق می کنه !؟ گوشت، گوشته، میخواد گوشت گوسفند به اون بزرگی باشه، میخواد گوشت مورچه های زبون بسته ی به این کوچیکی ! اصلا گوشت مورچه خوشمزه تر هم هست. هر چی حیوون کوچیک تر باشه، گوشتش هم خوشمزه تره ! مثلا گوشت بره کوچیک خوشمزه تره یا قوچ و بز و میش بزرگ؟ دیدیم راست میگه ! گوشت، گوشته ! چه فرق می کنه؟ حالا کمی هم گوشت مورچه قاطی گوشت گوسفند باشه ! تازه خوشمزه تر هم میشه !

درد سرتون ندم. گوشت ها رو کنجه کنجه کردیم و زدیم سر سیخ . با همون مورچه های سمج که ول کن گوشت ها نبودن ! سیخ ها رو گذاشتیم روی آتیش. آتیش زغال افروخته. جلز و ولز مورچه های زبون بسته که زنده زنده کباب می شدن هم منصرفمون نکردن. شکم گرسنه، جلز و ولز حالیش نیست ! جاتون خالی ! کباب ها رو به دندون کشیدیم. چه کبابی شده بود!؟ چقدر خوشمزه ! مزه ی ترشی داشت، آغشته شده بود به فرمیک اسید !

بگذریم… اون روز گذشت ولی ما تا مدتی مزه ی ترش اون کبا ب ها زیر دندونمون بود ! و هر وقت فرصتی دست می داد و تنها می شدیم، کمی گوشت، نزدیک لانه ی مورچه ها می گذاشتیم تا………… و بعد کباب می کردیم و می خوردیم ! بفرمایید کباب ! ….. کباب گوشت مورچه !…… باور کنید خوشمزه ست ! …… امتحان کنید !