سلام به همه حاضران و مخصوصا غایبان داریون نما! این متن را نوشتیم که غایبان داریون نما هم بدانند ما به یادشان هستیم و هم این که بدانند غیبتشان زیاد شده و دارد غیرموجه می شود! جناب آقای مهندس شجاعی عزیز،سرکارخانم دکتر لیلابذرافکن،سرکار خانم دکتر سیمین سپهری،آقای محمد امین زارع،آقای محمود مهری،آقای سید هاشمی،سرکار خانم […]

سلام به همه حاضران و مخصوصا غایبان داریون نما! این متن را نوشتیم که غایبان داریون نما هم بدانند ما به یادشان هستیم و هم این که بدانند غیبتشان زیاد شده و دارد غیرموجه می شود!

جناب آقای مهندس شجاعی عزیز،سرکارخانم دکتر لیلابذرافکن،سرکار خانم دکتر سیمین سپهری،آقای محمد امین زارع،آقای محمود مهری،آقای سید هاشمی،سرکار خانم دکتر ظهرابی،آقای عیسی درویشی،سرکارخانم آزاده روح الامینی،آقای مسعود سفید در آمریکا،آقای رضا رستمی،آقای حامد شکری،آقای راستی،آقای مسعود بذرافکن آقای عبدالله کاظمی ،آقای عباس نوروزی،آقای شهاب رویین تن،و….

غیبتتان دارد زیاد می شود. غیبتتان دیگر برای ما موجه نیست. زود باشید وگر نه ممکن است این ترم حذف شوید!

نکته: هر که را ما از قلم انداختیم شما در بخش دیدگاه های همین مطلب بنویسید تا به این مطلب اضافه اش کنیم.