به دلیل عملیات گاز دارنمودن شبکه فشار متوسط کوره های داریون  ،از ساعت ۸صبح روز چهارشنبه  3مهرماه به مدت 48ساعت   گاز قطع خواهد شد. به گزارش داریون نما به نقل از اداره گاز داریون جریان گاز در داریون ،محله دیندارلو و روستای کوشک مولا  قطع خواهد بود.

به دلیل عملیات گاز دارنمودن شبکه فشار متوسط کوره های داریون  ،از ساعت ۸صبح روز چهارشنبه  3مهرماه به مدت 48ساعت   گاز قطع خواهد شد.
به گزارش داریون نما به نقل از اداره گاز داریون جریان گاز در داریون ،محله دیندارلو و روستای کوشک مولا  قطع خواهد بود.