ایلماه شایسته| درشتی ونرمی به هم در,به است چو رگ زن که جراح ومرهم نه , است! قدردانی بزرگترین وبهترین تبلیغ برای گسترش خوبیهاست!هر گاه وهرجا که این فرشته مهربان از در درآید ”عبوس گله وشکایت” از در دیگر خارج میگردد. ما وقتی مجبوریم از چیزهایی که نمیخواهیم گله کنیم که مدتهاست از چیزهایی که […]

ایلماه شایسته|

درشتی ونرمی به هم در,به است چو رگ زن که جراح ومرهم نه , است!
قدردانی بزرگترین وبهترین تبلیغ برای گسترش خوبیهاست!هر گاه وهرجا که این فرشته مهربان از در درآید ”عبوس گله وشکایت” از در دیگر خارج میگردد.
ما وقتی مجبوریم از چیزهایی که نمیخواهیم گله کنیم که مدتهاست از چیزهایی که میخواستیم, قدردانی نکرده ایم!


وبرعکس,زمانی که شروع میکنیم به قدردانی کردن به مرور میبینیم که اطرافمان چقدر زیادند گزینه هایی که حس سپاسگذاری ورضایت را در ما برمی انگیزانند!ما همواره با دیدن ناخواسته ها زبان به انتقاد میگشاییم .اما آیا چیزهایی که میخواهیم را هم میبینیم؟!
این سوال زمانی به ذهنم رسید که یادم به خانم ها امیدوار وشعبانی(کارمندان داروخانه دکتر کریمی داریون) افتاد!همیشه در برخوردهایشان آنقدر صبر وحوصله ومردم داری دیده ام که دلم نسبت به ایشان سرشار از محبت میشود ودر دل, ایشان را بارها ستوده ام!اما مسله همین جاست! که چرا انتقادمان را فریاد میزنیم وسپاسگذاری را به زبان نمی آوریم؟
به جز ایشان ,یکی از کارمندان اداره آبفا هم که متاسفانه نامشان را نمیدانم ,دیده ام که با ارباب رجوع بسیار صبور ودلسوزانه برخورد میکنند.مسلما شما بیشتر از من اینگونه افراد را میبینید وبا ایشان برخورد دارید .پس بیاییم در این سایت که”صدای داریون” است.سپاسگذاریمان را به گوش این عزیزان برسانیم.