به کوشش:جلیل زارع| انجمن محلی که مانند شوراهای اسلامی شهر و روستای امروزی عمل می کرد، از طرف بخشداری تعیین می شد و شامل چهار الی پنج نفر ریش سفید بود که انتصابی یا انتخابی گماشته می شدند. در ترکیب اعضای این انجمن، معمولا سعی می شد همه ی طایفه ها به نوعی نماینده داشته […]

به کوشش:جلیل زارع|

انجمن محلی که مانند شوراهای اسلامی شهر و روستای امروزی عمل می کرد، از طرف بخشداری تعیین می شد و شامل چهار الی پنج نفر ریش سفید بود که انتصابی یا انتخابی گماشته می شدند.

در ترکیب اعضای این انجمن، معمولا سعی می شد همه ی طایفه ها به نوعی نماینده داشته باشند تا بتوانند راحت تر نظر مردم را برای رسیدگی به مشکلات، جلب کنند.

اعضای خانه ی انصاف داریون:
از راست به چپ:
۱-ناصر خورشیدی / ۲- حاج تقی دریانی / ۳-سید عباس رضایی / ۴-آقای سعادتمند( مدیر مدرسه) / ۵-این را هم دیگر شما شناسایی کنید.

خانه های انصاف:
این انجمن، از طرف دادگاه مرکز استان، تشکیل شده بود و شبیه شوراهای حل اختلاف امروزی عمل می کرد.

اختلاف های کوچک محلی توسط خانه های انصاف، حل و فصل می شد. این شورا، پنج عضو اصلی و دو عضو علی البدل داشت که از معتمدین محلی بودند و زیر نظر دادگستری وقت کار می کردند.

منبع: فرهنگ مردم داریون