عکسها:روح الله قربانی| راهپیمایی روز 13 آبان ماه در داریون با شکوه هرچه تمامتر برگزار شد.

عکسها:روح الله قربانی|

راهپیمایی روز 13 آبان ماه در داریون با شکوه هرچه تمامتر برگزار شد.