یوسف بذرافکن| همه عزاداران حسینی دیندارلوبه نیکی از او سخن می گویند ،نامش قاسمعلی اطمینان بود ،اهل دین و تقوی بود ،از اصحاب مسجد به شمار می آمد.  مجلس عزای امام حسین علیه السلام را برپا می کرد،محرم که می آید مردم جای خالی اورا بیشتر احساس می کنند ،به خادمی سید الشهداء افتخار می کرد. […]

یوسف بذرافکن|

همه عزاداران حسینی دیندارلوبه نیکی از او سخن می گویند ،نامش قاسمعلی اطمینان بود ،اهل دین و تقوی بود ،از اصحاب مسجد به شمار می آمد.

 مجلس عزای امام حسین علیه السلام را برپا می کرد،محرم که می آید مردم جای خالی اورا بیشتر احساس می کنند ،به خادمی سید الشهداء افتخار می کرد.

در پی خدمت به مردم بود و برای آبادی آخرت خویش تلاش می کرد و به شفاعت سید الشهداء علیه السلام امیدوار بود.

 پس از کار روزانه در مسجد حاضر می شد . هیئت عزاداری مسجد را بنیان گذاری کرد ،هر چند چراغ عمرش زود خاموش شد ولی خود را آماده سفر آخرت کرده بود خداوند ایشان را با امام حسین علیه السلام و یاران وفا دارش محشور فرماید .یادش گرامی روحش شاد