شنیده می شود که: رحمان جوکار از کارکنان جوان و فعال شهرداری داریون به زودی به عنوان شهردار یکی از شهرهای استان فارس معرفی خواهد شد. گفتنی است جوکار که مدرک کارشناسی عمران دارد در شهرداری داریون مسوولیت عمرانی را بر عهده دارد.

شنیده می شود که: رحمان جوکار از کارکنان جوان و فعال شهرداری داریون به زودی به عنوان شهردار یکی از شهرهای استان فارس معرفی خواهد شد.

گفتنی است جوکار که مدرک کارشناسی عمران دارد در شهرداری داریون مسوولیت عمرانی را بر عهده دارد.