مخالفین این طرح نحوه توزیع سبد کالا را نوعی توهین به مردم قلمداد می کنند و خواستار اصلاح آن هستند.

نحوه توزیع سبد کالا در کشورمان دولت را آماج حملات مخالفینش قرار داده است. مخالفین این طرح نحوه توزیع سبد کالا را نوعی توهین به مردم قلمداد می کنند و خواستار اصلاح آن هستند.

در آن سو  حسن روحانی رییس جمهور کشورمان در گفت و گوی تلویزیونی چند روز گذشته خود بابت این موضوع از مردم عذرخواهی کرد و قول داد نحوه توزیع سبد کالا بهبود یابد.

صف توزیع سبد کالا در داریون

صف توزیع سبد کالا در داریون

در این عکس صف مردم داریون در توزیع سبد کالا را مشاهده می کنید.

بهتر بود مکان توزیع سبد کالا در داریون جایی در مرکز شهر باشد تا مردم با سهولت بهتری به این مکان دسترسی داشته باشند.