چندروزبیشتربه عید نمونده یادمون باشه نگاه خیلی از این بچه های پاک و معصوم که یا یتیم هستن یا وضع مالی مناسبی ندارن به بچه های ماست که توی سال چندین بار لباس خرید میکنن و همیشه خوشحال وشاد هستن.

محمد جعفر حقیقت جو|

دیروز رفته بودم ازعابربانک ملی داریون پول بردارم.
نمی دونم توچه فکری بودم و چقدر درگیر مشکلات خودم بودم که اصلا متوجه اطرافم نشدم.
مثل همیشه شلوغ بود.
چندتا آقای محترم ، شیک و عطر وادکلون زده هرکدوم چندتا کارت ازبانکهای مختلف دستشون بود. یکی باگوشی حرف می زد : آقا چندبراتون کارت به کارت کنم؟ صحبت ازچندمیلیون بود.


خلاصه همشون بالای میلیون کارت به کارت کردن و رفتن.
نوبت من که رسید چشمم به زنی افتاد که بایه دخترکوچولو ایستاده بود کناردیواربانک ، گفت: آقا میشه کارت منو وارد کنید سواد ندارم. قرار بوده کمیته برامون پول بریزه حساب میخوام هزینه سرویس دخترم روبدم چندروزه سرویسش دنبالش نمیاد چون پول نداشتم.
نگاهم به صورت زن افتاد رنگ توی صورتش نبود.
دخترکوچولو هم ضعیف و ناراحت و زرد بود.
کارتش رو وارد کردم موجودی نداشت صفر بود.
ازنگاهش معلوم بود که چقدر ناراحت شده.کارت رو بهش دادم دخترک برگشت بهم گفت چرا پول به ما نداد؟ موندم چی بگم.مادرش دستش روگرفت و رفت.

خواستم بگم صبرکن من ازکارتم پول بگیرم بهت بدم اماشلوغ بود گفتم درست نیست جلوی جمع بگم.
پشت سرم صف بود مردم می گفتن:” زودباش آقا هزارتاکاروبدبختی” داریم مات مونده بودم چکار کنم قرارشده بود یه مبلغی بریزم به حساب یکی از اقوام.
پول و کارت به کارت کردم یه مقداری هم پول نقد گرفتم به نیت این که برسم بدم به اون زن اما هرچی گشتم پیداشون نکردم دیشب ازناراحتی تا صبح نخوابیدم.
دیرکردم دیر…
شایدهم لیاقت نداشتم یه کارخیر انجام بدم اونم یه کارکوچیک.
زندگی ما هرروز پره از کلید اسرار…
کافیه یه کم دقت کنیم به اطرافمون تا ببینیم واگه خواستیم کاری کنیم تادیرنشده نه مثل من…
خدابهم رحم کنه…
چندروزبیشتربه عید نمونده یادمون باشه نگاه خیلی از این بچه های پاک و معصوم که یا یتیم هستن یا وضع مالی مناسبی ندارن به بچه های ماست که توی سال چندین بار لباس خرید میکنن و همیشه خوشحال وشاد هستن…
بعد تحریر: من معنی دریا را وقتی فهمیدم که با قطره های آسمان یکی شدم!