اینجا که باشی-ورودی باب الجواد- درست چند دقیقه تا حرم فاصله داری…

« آمدم ای شاه ، پناهم بده خط امانی ز گناهم بده / ای حَرمَت ملجأ در ماندگان ، دور مران از در و ، راهم بده / ای گل بی خار گلستان عشق قرب مکانی چو گیاهم بده / لایق وصل تو که من نیستم اِذن به یک لحظه نگاهم بده »

اینجا که باشی-ورودی باب الجواد- درست چند دقیقه تا حرم فاصله داری...

اینجا که باشی-ورودی باب الجواد- درست چند دقیقه تا حرم فاصله داری…