ایام البیض، فراروی ماست تا از فرش به عرشمان پرواز دهد. همت دیگری می طلبد تا با حضوری سبزتر از پیش، همسفر کوی دوست گردیم.

برخی مکان و زمان ها، ارزش والا و ویژه ای دارند. ماه رجب، چنین زمانی و مسجد جامع، چنین مکانی است. که ماه رجب، گاه اعتکاف است در خانه ی خدا.

معتکف، در هوای پر و بال زدن برای ” حول حالنا الی احسن الحال ” ی دیگر، با صیقل روح و روان، زنگار گناه را از دل می زداید و مهیای ضیافت بزرگ ماه وصال می گردد.

به زمان اعتکاف، نزدیک و نزدیک تر می شویم و مسجد جامع امام محمد تقی (ع) داریون و مسجد جامع امام سجاد (ع) دیندارلو، منتظر قدوم آنانند که می آیند تا در گذر زمان، پالایش کنند دل را از ناخالصی ها و نردبان صعودشان گردد، که خالق مهربان، قرب خلایق می طلبد.

ایام البیض، فراروی ماست تا از فرش به عرشمان پرواز دهد. همت دیگری می طلبد تا با حضوری سبزتر از پیش، همسفر کوی دوست گردیم.

وعده ی ما، میعاد گاه عاشقان الی الله:
مکان اعتکاف خواهران داریونی : مسجد جامع امام محمد تقی (ع) داریون
مکان اعتکاف برادران داریونی و خواهران و برادران دیندارلویی : مسجد جامع امام سجاد (ع) دیندارلو
زمان : ۲۳ تا ۲۵ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۳