دومین ماه اولین فصل سال هم دارد تمام می شود. حالا اما اردیبهشت نفس های آخرش را می کشد و با آمدن خرداد گرمای هوا نیز آغاز می شود.

یکی دو روز گذشته بارش باران،هرچند اندک طراوت خاصی به منطقه داریون بخشید.

در پس این باران در بخشی از جاده شیراز-داریون رنگین کمانی پدیدار شد که ناصر بذرافکن هم از فرصت استفاده کرد و از این صحنه زیبا فیلم و عکس گرفت و بعد هم آن را به نماهنگی زیبا تبدیل کرد.

آنچه می بینید جلوه ای زیباست از طبیعت حضرت حق.