کاش، کاش، کاش ،بعصی ها جوری نباشن که نشه خوب دربارشون حرف زد… که نشه خوب توصیفشون کرد… که نشه….

بعضی ها یه جوری اند. یه جوری که قابل توصیف نیست. یعنی چون “اون جوری” که هستن “جور” خوبی نیست نمی شه یه جور خوب توصیفشون کرد.

کاش، کاش، کاش ،بعصی ها جوری نباشن که نشه خوب دربارشون حرف زد… که نشه خوب توصیفشون کرد… که نشه….

کاش بعضی ها یه رنگ باشن. کاش بعضی ها چند رنگ نباشن.

del

کاش بعضی ها، بعضی وقت ها “یه جوری” نباشن که احیانا فکر کنی “یه جوری” حسابت کردن که…

کاش بعضی ها همیشه همه چی یادشون باشه و فراموش کار نباشن…

کاش…” کاش دلها در چهره ها بود….”