در این پست، ما کاربران داریون نما، بر آنیم تا برای حفظ بیش تر فرهنگ عامه ی مردم منطقه ی داریون، دست به قلم شویم و از ضرب المثل ها و تمثیل های داریونی، دودجی، دیندارلویی، کوشک مولایی، رحمت آبادی، بردجی، تربری و خلاصه منطقه ی داریون، بگوییم.

جلیل زارع|

قدیم ندیم ها، مردم ، بیش تر در صحبت ها و گفت و گوهای روزمره از ضرب المثل ها و تمثیل ها استفاده می کردند. داریون نیز از این قاعده مستثنا نبود.

در این پست، ما کاربران داریون نما، بر آنیم تا برای حفظ بیش تر فرهنگ عامه ی مردم منطقه ی داریون، دست به قلم شویم و از ضرب المثل ها و تمثیل های داریونی، دودجی، دیندارلویی، کوشک مولایی، رحمت آبادی، بردجی، تربری و خلاصه منطقه ی داریون، بگوییم.

salmanddaryon

پس من شروع می کنم و شما ادامه دهید :

« آش تو نعلبکی کجا ؟ کم خاله بگی کجا :
بی تناسب بودن دو چیز مخصوصا در خوردنی

کم : شکم »