یادم می آید وقتی تازه خدمتتم را در خرامه شروع کردم ، آنجا هم امکانات زیادی نداشت ، آن موقع خرامه را با نام بخشداری «کربال» می شناختند ، اما الان مدت ها است که خرامه به «شهرستان » تبدیل شده است ولی داریون حتی به بخش هم تبدیل نشده است .

یوسف بذرافکن|

« حکایت آهو و لاک پشت » : گویند در مرغزاری آهویی و لاک پشتی زندگی می کردند .روزی لاک پشت به آهو گفت : بیا امروز برای دویدن مسابقه بدهیم . آهو پذیرفت ، مسابقه شروع شد ، آهو جستی زد و با چالاکی تمام مرغزار را دوید ، چون به جای اول خود رسید ، لاک پشت را دید که اندکی بیشتر راه نپیموده است …

daryonshab
یادم می آید وقتی تازه خدمتتم را در خرامه شروع کردم ، آنجا هم امکانات زیادی نداشت ، آن موقع خرامه را با نام بخشداری «کربال» می شناختند ، اما الان مدت ها است که خرامه به «شهرستان » تبدیل شده است ولی داریون حتی به بخش هم تبدیل نشده است . البته در این میان کسی مقصر نیست ! همه تلاش خود را کرده اند !