صدای خوبی داشت ، شاه و گدا برایش یکسان بود ،در همه مجالس شرکت می کرد ،در مراسم ترحیم همگان حاضر می شد ، همیشه آخر مجلسش را به حضرت ابا عبداله الحسین علیه السلام اختصاص می داد ،نوحه هم می خواند.

یوسف بذرافکن|
اهل داریون نبود ، اما دامادداریونی ها بود ،همه از اوبه نیکی یاد می کنند،بی ریا و خودمانی بود ،روحانی و واعظ مردم بود اما خودش هم به آنچه می گفت عمل می کرد ،مدتی امام جماعت مسجد امام محمد تقی (ع ) شهر داریون شد .

صدای خوبی داشت ، شاه و گدا برایش یکسان بود ،در همه مجالس شرکت می کرد ،در مراسم ترحیم همگان حاضر می شد ، همیشه آخر مجلسش را به حضرت ابا عبداله الحسین علیه السلام اختصاص می داد ،نوحه هم می خواند.

gol

از هیچ کس چشم داشتی نداشت ،صداقت و پا کی اش زبان زد همگان بود ،در حمایت از اسلام و انقلاب از هیچ تلاشی فرو گذار نبود ،هرچند چراغ زندگی دنیویش زود خاموش شد اما خاطره خدمات مذهبی اش همیشه در یاد مردم ماندارگار است .یادش جاوید ،روحش شاد .