در این ویدیو ابتدا مثنوی افشاری(این دهان بستی دهانی باز شد) را گوش فرا می دهیم. بعد از آن ندای ربنا را می شنویم و در نهایت به وقت افطار اذان مرحوم موذن زاده اردبیلی را با گوش جان می شنویم و برای خواندن نماز آماده می شویم.

از این به بعد قرار مان این باشد که سر ساعت افطار همه با هم همراه باشیم.

از امروز تا پایان ماه مبارک رمضان سر ساعت عاشقی افطار می کنیم.

در این ویدیو ابتدا مثنوی افشاری(این دهان بستی دهانی باز شد) را گوش فرا می دهیم. بعد از آن ندای ربنا را می شنویم و در نهایت به وقت افطار اذان مرحوم موذن زاده اردبیلی را با گوش جان می شنویم و برای خواندن نماز آماده می شویم.

سپس و سر سفره افطار همدیگر را دعا می کنیم….