این سه نفری که در تصویر می بینید کیستند؟ آیا آنها را می شناسید؟ اصلا داریونی اند یا غیر داریونی؟

اینجا کجاست؟ آیا زمین فوتبال داریون است یا این که جای دیگری است؟

این سه نفری که در تصویر می بینید کیستند؟ آیا آنها را می شناسید؟ اصلا داریونی اند یا غیر داریونی؟

این سه نفر را می شناسید؟!

این سه نفر را می شناسید؟!

نظرات خود را درباره این عکس در بخش دیدگاه های این مطلب بنویسید.