او هم مثل خیلی از جوانان هنرمند و با استعداد داریونی آرزو دارد روزی فرا برسد که کانون داریون از ساختمان ، امکانات و مربی توانمند برخودار شود ! آیا این آرزو روزی تحقق می یابد ؟

 یوسف بذرافکن|

در داریون ما کم نیستند جوانانی که سرشا ر از استعدادهای مختلف فرهنگی ، هنری هستند ، اما به دلیل نبود شرایط و امکانات استعدادهای آنها به شکوفایی نمی رسد !

جوانان و نوجوانانی در شهر و منطقه داریون وجود دارند که می توانند نام داریون و منطقه داریون را حتی در ایران و جهان پر آوازه کنند ! اما با کدام امکانات ؟

اوضاع فرهنگی و هنری داریون همانند دیگر احوال داریون ، چندان به سامان نیست ! با این وجود ،جوانان با استعداد داریونی با کمترین امکانات و لی با پشتکار و جدیت در راه پیشرفت قدم برمی دارند .

masoodiok

یکی از آن ها ، جوانی است بنام مهدی مسعودی ، توانا، مومن، مودب ودرس خوان . در پایه اول متوسطه در دبیرستان نمونه رازی شیراز در س می خواند ، کار آموزش قرآن را از اول ابتدایی در کانون فرهنگی و تربیتی وحدت داریون شروع نموده و کار طراحی را از دوران راهنمایی در کانون وحدت آغاز کرده است.

 در مسابقات هنری کانون و ناحیه موفق به کسب لوح تقدیر شده است ، حالا هم با جدیت کار طراحی و نقاشی را ادامه می دهد ، او هم مثل خیلی از جوانان هنرمند و با استعداد داریونی آرزو دارد روزی فرا برسد که کانون داریون از ساختمان ، امکانات و مربی توانمند برخودار شود ! آیا این آرزو روزی تحقق می یابد ؟