شهرداری داریون در یک اقدام خوب و مناسب خیابان شریعتی و جهاد شهر داریون را خط کشی کرد .

با تحسین این حرکت خوب شهرداری داریون آرزو می کنیم جناب رستم پور که به اخلاق نیک شهره است منشا کارهای بزرگ و خوب دیگری نیز در داریون باشد.

البته این کار کار بزرگی نیست اما به هر حال قابل تقدیر است.

راستش از ساعتهای میدان ورودی شهر داریون خبری نداریم،نمی دانیم همچنان این ساعتها خراب هستند یا این که درست شده اند!